Blog

Vakadzi mu Islam

By : IISNA

Language : | Type : | Category :

Ko Islam inodzvanyirira vakadzi here? Tsvaga zvinotaurwa neIslam maererano nekodzero dzevakadzi, inopavo ruenzaniso sei, bvunzurudzo, mibairo yakafanana, kudzika mabasa, kukurudzira vakadzi kuti vave vakadzidza, vangave sei nekodzero dzekuzvisarudzira varume vavo, uye kuti vakasiyana sei nevarume.Dzidza nezvemaumbirwo emhuri, rudo nenyasha pakuroorana, uye nezvechinzvimbo chavo chakakosha savanamai nevanasikana.Nyatsoona wega rukudzo rwepamusorosoro rwakapiwa kuvakadzi vechiMuslim muchitendero cheIslam.


About Author :

The Islamic Information and Services Network of Australasia (IISNA) is a not for profit organisation, dedicated to sharing authentic Islamic information and providing services which aims to benefit Muslims and Non Muslims in the Australasia region.


The Book is also Available in these languages :Send us a feedback for this book