Blog

Muporofita Muhammad (Rugare Ngaruve Kwaari)

By : IISNA

Language : | Type : | Category :

Ongorora kuti uzive kuti Muporofita Muhammad (Rugare Ngaruve Kwaari) akange ari ani kuburikidza nekudzidza tsika dzake dzinoremekedzeka.Dzidza nezve utumwa hwake hwenyasha, madzidzisiro aakaita nezvekuregerera, kuenzanisa, uye nekugamuchira, achiratidza rupfave neunyoro.
Dzidza kuti sei ari Iye Mucherechedzo chaiwo hwevanhu vose, uye verengavo zvakataurwa neavo vasiri maMuslim maererano nezve murume uyu.


About Author :

The Islamic Information and Services Network of Australasia (IISNA) is a not for profit organisation, dedicated to sharing authentic Islamic information and providing services which aims to benefit Muslims and Non Muslims in the Australasia region.


The Book is also Available in these languages :Send us a feedback for this book