Blog

Maererano nezve Islam

By : IISNA

Language : | Type : | Category :

Nhanganyaya yekutenda kukuru kwemaMuslim kunozivikanwa kunzi "Misimboti mitanhatu yechitendero" iyo inosanganisira kutenda muna Mwari, mungirozi, mumabhuku akazarurwa, muVaporofita, muzuva rekutongwa, uye nemuzviitiko. Uye inhanganyaya yenzira shanu huru dzekushumira dzinozivikanwa kunzi "Mapango mashanu eIslam" ayo anosanganisira uchapupu wechitendero, minamato mishanu pazuva, chipo chevarombo, kutsanya, uye kushanyira nzvimbo yeMecca.


About Author :

The Islamic Information and Services Network of Australasia (IISNA) is a not for profit organisation, dedicated to sharing authentic Islamic information and providing services which aims to benefit Muslims and Non Muslims in the Australasia region.


The Book is also Available in these languages :Send us a feedback for this book