Blog

Tungkol sa Islam

By : IISNA

Language : | Type : | Category :

General panimula sa ang mga pangunahing paniniwala ng mga Muslim na kilala bilang ang "6 mga artikulo ng pananampalataya" na isama ang paniniwala sa Diyos, mga anghel, ipinahayag libro, mga propeta, ang Araw ng Paghuhukom, at tadhana. Ito rin ang nagpasimula ng 5 pangunahing mga paraan ng pagsamba na tinatawag na "ang 5 haligi ng Islam" na kasama ang ang deklarasyon ng pananampalataya, ang 5 beses na pagdarasal, kawanggawa, pag-aayuno, at ang peregrinasyon sa Mecca.


About Author :

The Islamic Information and Services Network of Australasia (IISNA) is a not for profit organisation, dedicated to sharing authentic Islamic information and providing services which aims to benefit Muslims and Non Muslims in the Australasia region.


The Book is also Available in these languages :Send us a feedback for this book