Jesus Muporofita wa Mwari

By : IISNA

Language : | Type : | Category :

Wana tsanangudzo yakakwana nezvenyaya dziri maererano nezva Jesu: Jesu akange ari Mwari here, kana kuti akatumwa naMwari? Ko, Jesu chaiye wemunhoroondo ndiani? Kana Makristu vachiti Jesu mwanakomana waMwari, izvozvo zvinombonyatsorevei?Korani rinotii maererano nezvekuzvarwa kwaJesu nenzira yemunana izvo zvakaita kuti vamwe vati ndiwo humboo we Humwari hwaJesu?Shoko rechokwadi rakadzidziswa naJesu nderipi?Islam inotidzidzisa sei kuva nerudo neruremekedzo kuVaporofita vose vaMwari?

[fbcomments url="https://explore-islam.com/books/jesus-muporofita-wa-mwari/" width="375" count="off" num="3" countmsg="wonderful comments!"]


Send us a feedback for this book