Ano ang Shahadah sa Islam ? – Ang Buong Gabay

Shahadah sa Islam ay ang iyong Gate sa Pagiging isang Muslim

Shahadah sa Islam ay ang iyong Gate sa Pagiging isang Muslim. Mga Relihiyon sa paligid ng iba ang mundo sa kung ano ang hinihiling nila sa iyo upang matanggap nila. Ang mga ritwal, Pagsisimula o Pagbibinyag habang ang iba ay eksklusibo, at tanging ilang mga lahi ay  maaaring maging bahagi ng mga ito. Ang Islam ay walang katulad. Upang maniwala siya sa  katotohanan, kailangan lang ipahayag ng isang tao na naniniwala siya sa katotohanan. Iyon ay ang Shahadah, ang mga salita kung saan maaaring maging Muslim ang sinuman.

Ano ang Shahadah?

Ang Shahadah ay isang Salitang Arabic , na nangangahulogang patotoo.  Ang ibig sabihin ng Shahadah ay  Magpatotoo na walang ibang Diyos maliban sa Allah (Diyos), at si Muhammad ang kanyang huling propeta at sugo. Ang Shahadah ay ang pintuan sa Islam, ang pagtanggi din sa anumang bahagi nito ay nagiging sanhi ng isang taong hindi Muslim.

Ang Shahadah sa Arabic (Kalimah Shahadah): 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Shahadah Transliteration:

Ash-hadu An La illaha illa Allah, w ash-hadu Ana Muhammadan Rasul Allah. 

Pagsasalin (Shahadah Meaning):

Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah, at si Muhammad ay kanyang Sugo. 

(Narito ang 24 sigundong video na nagpapakita sa iyo kung paano bigkasin ang Shahadah)

Paano mag sabi ng Shahadah at yakapin ang Islam

How to Say the Shahada & Embrace Islam

Ano ang ibig sabihin ng Shahadah?

 • Pagluluwalhati sa Allah at sa kanyang Sugo at pagsunod sa Allah at sakanyang Sugo.
 • Pagtanggi sa pagka Diyos maliban kay Allah.
 • Pagtanggi sa pagsunod maliban sa pamamagitan ng Sugo ng Allah.

Ang Shahadah ay isang Pagkilala na ang lahat ng sangkatauhan ay may  Isang Diyos. Ito ay siya na lumikha ng Langit, Lupa, at lahat ng nasa pagitan.  Ipinadala niya lahat ng mga Mensahero upang paalalahanan ang sangkatauhan tungkol sakaniya at sa layunin ng kanilang paglikha, isinugo niya sina Adan, Noe, Abraham, Moises, Jesus, at sa wakas Muhammad (kapayapaan at pagpapala sa kanilang lahat).

Siya ang Diyos na lumikha ng lahat ng magkapares ngunit nananatiling Al-Ahad -Isa sa mga pangalan ng Allah- Ang ganap na natatangi. 

Sabihin: Siya ay si Allah Ahad (ang nag-iisa). Si Allah ang sapat sa Sarili  (independyente sa lahat, habang ang lahat ay uaasa sakanya). Hindi siya nagka anak at hindi rin siya isinilang. At walang maihahambing sakanya. [Qur’an 112]

Basahin din:

Ano ang Islam? Isang simpleng at madaling Gabay para sa Hindi Muslim

5 Pangunahing Benepisyo ng Shahadah

 1. Ikaw ay, litera, bilang isang bagong panganak, dalisay, walang anumang kasalanan. Oo! Minsan binibigkas mo ang  Shahadah, lahat ng iyong mga naunang kasalanan, major at menor de edad, ay direktang pinatawad. Kaya, binabati kita sa bagong kapanganakan! 
 2. Ito ay nagpapakumbaba sa iyong mapagtanto na si Allah ang Diyos, at ikaw ang Kanyang ‘abd (alipin/mananamba). Tumawag ka sakanya, maniwala ka sakanya, magpasakop sa kanyang mga utos na nakabatay sa kanyang walang kapantay na kaalaman, Karunongan at awa, at sinosuportahan ka niya, tinotulongan ka, pinoprotektahan ka, pinapagaling ka at binibigyan ka ng gantimpala na higit sa inaakala. 
 1. Ang kaalaman tungkol sa Allah, Ang kanyang ga Pangalan at  ang mga Katangian ay nasa kabuturan sa Islam. Kung mas marami ang nalalaman ng isang tao tungkol sa kaniyang taga Paglikha, lalo siyang nagkakaroon ng mas malapit sa kaniyang Maylikha. 
 2.  Ang kaalaman tungkol sa mga Sugo ni Allah at ang kanilang mga paglalakbay ay nagbibigay sa isa ang liwanag na dapat sundin sa kanyang sariling buhay at ang lakas upang mapanatiling matiyaga sa kabila ng lahat ng paghihirap. 
 3. Kapag binabasa natin ang Qur-an maaari nating pagnilayan ang naunang dalawang mga konsepto upang palakasin ang ating (Shahadah).

Kailangan bang nasa Publiko ang Shahadah?

HINDI kinakailangan na magkaroon ng Mosque sa iyong lugar o sa ipahayag ang iyong Islam sa isang Mosque! 

Kung wala kang malapit na mosque o hindi mo maabot ang mosque para sa anumang ibang dahilan, ito ay walang kinalaman sa pagyakap sa Islam at pagiging Muslim.

Kung maabot mo ang isang mosque, ito ay magiging mahusay! Kung hindi mo kaya, kung gayon, ikaw parin ay kayang yakapin ang Islam at maging Muslim kahit walang mosque!  

Mayroon bang tiyak na Lugar para sa pagsasabi ng Shahadah?

Hindi rin, kailangan mong nasa isang tiyak na lugar, o walang anumang koplikadong proseso para maging Muslim. Talaga, ito ay napakasimple at natural. Bilang, si Allah nakikita ka na at nakikinig sa iyong puso at isipan. Siya ang The Near Ang lahat  Naririnig, Lahat nakikita. Kaya, kung naniniwala ka, binibigkas mo lang ang Shahadah direkta, at tinatanggap Niya ito.

Kapag ginawa mo, ikaw ay magiging opisyal na isang Muslim. Pagkatapos nito ay natututo tayo at lumago ng kaunti.

Bakit nasa Arabic ang Shahadah?

Ang Shahadah ay hindi kailangang nasa Arabic. Hindi kailangang maging Muslim na sabihin ito sa Arabic. Ang pagsabi nito sa iyong wika ay gumagana rin hanggat natutugonan ang mga kondisyon. Inirerekomenda mo itong sabihin sa Arabic para lang masakop ang lahat base mula noong sabihin ito ng propeta sa Arabic.

Arabic ang wika ng Propeta. Gayundin, Ang Qur-an ay nasa  Arabic, kahit na itong mga kahulogan ay maaaring isalin, upang basahin ang mahimalang salita ng Diyos ay kailangang matoto ng Arabic. Ang Arabic ay mahalaga para sa mga Muslim. Isinaalang-alang ng Allah ang kahirapan sa pag-aaral nito at ginawang madali ang paglapit sa kanya ng wala ito., kung hindi ito matututunan ng isa. Ito ay mataas na inirerekomenda bagaman upang matutunan ang wika upang ma-access ang tradisyon ng Islam.

Bakit mahalaga ang Shahadah?

Ang Shahadah ay mahalaga sa maraming kadahilanan:

 • Ang Shahadah ay isang pagpapahayag ng Pananampalatay. Ito ay ganap na kumakatawan sa Islam at nakatayo bilang ito ay ang minsahe ni Propeta Muhammad at lahat ng mga mensahero sa harap niya. 
 • Ang Shahadah ay kumakatawan sa sa dalisay na paniniwala sa Diyos, sa kanyang ganap na Kaisahan, at siya lamang ang karapat dapat na sambahin. At sumasamba sa kaniya, magagawa lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa kaniyang mga Propeta at Kanyang mga Sugo. 
 • Ang Shahadah ay ang  kaibutoran ng Islam, ang pundasyon nito, at ang bituin na gumagabay sa mga Muslim tungo sa kaligtasan ng tuwid na landas ng Allah, sa dagat ng maling mga magkasalungat na opiniyon at mga haka-haka. 
 • Ang Shahadah ay parehong paninindigan at pagtanggi. Pagpapatibay ng  Allah, at pagtanggi sa Diyos maliban kay Allah. 
 • Ang Shahadah ay ang Pintuan sa Islam gayundin ang susi sa Paraiso:

 Si Allah –Siya ay Luwalhati– ay ginagarantiyahan sa sinumang magsasabi nito na siya ay magwawakas hanggang sa Paraiso. Kahit na ang tao ay humahantong sa isang masamang buhay na nagiging sanhi ng kanyang wakas sa impyerno, ang isang mabuting gawa na ito ay magagarantiya na hindi siya mananatili doon magpakailanman, hindi tulad ng mga nag dedeny nito. 

Ang Propetang sumakanya ang Kapayapaan ay ginagawa itong kondisyon para sa kaligtasan:

 مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ‏”‏ ‏.‏
“ Siya na namatay na alam (ganap na lubos) na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah ay makakapasok sa Paraiso.

[Sahih Muslim]

 • Kasama ang paniniwala at pagkilala na may tamang landas na nakakatulong sa atin paglago sa buhay habang kumoukonekta sa ating Lumikha bilang  Siya na Lahat ay alam ang mabuti para sa atin.
 • Ang ikalawang bahagi ng Shahadah ay tungkol sa paniniwala sa Sugo ng Allah:

 Nangangahulogan ito na huwag sundin ang anumang gawain ng pagsunod at pagsamba maliban kung ito ay mula sa Sugo ng Allah, Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Allah). Sa madaling salita, ang pagsunod sa Sugo ng Allah sa kanyang paraan ng pagsunod at pagsamba kay Allah. Ganito ang dapat mong pagsamba bilang isang Muslim at sumunod kay Allah.

7 Kondisyon ng Shahadah 

Ang Shahadah ay hindi walang laman na salita na binibigkas at mahiwagang nagbibigay sa atin ng salita at ang Paraiso!
Ang Shahadah ay may mga kondisyon  upang maging wasto sa pag gawa ng isang tao bilang isang Muslim , ibinibigay sa kanya ang kaligtasan, ang susi sa paraiso at kaligayahan sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Kaya, magbigay atensiyon sa mga kondisyong ito at tuparin ang mga ito upang maging panalo. 

 1. Kaalaman

Ang unang kondisyon ay ang Kaalaman na kabaligtaran ng Kamangmangan. Ang kahulogan ng mga salita ay kailangang malaman ng taong nagsasabi nito. Ang pagsasabi nito nang hindi nalalaman ang kahulogan nito onauunawaan kung ano ang kinapapalooban nito ay maaaring maging kapareho ng hindi pagsasabi nito. 

Sinabi ng Allah na nagsasabi ng kondisyong ito:  

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه
“At alamin na walang Diyos na sasambahin maliban kay Allah”


[Quran, 47: 19]

 1. Pagtanggap 

Ang ikalawang kondisyon ay ang Pagtanggap na kabaligtaran iyon sa Pagtanggi. Yung mga nagsasabi ng Shahadah, alam ang kahulogan nito ngunit wala sa entinsyon ang pagtanggap nito (Ang pagsasabi nito bilang isang sanggunian para sa halimbawa), ito ay malinaw na hindi wasto para sa kanila. Kailangang tanggapin ng isang tao ang Shahadah ng walang pagtanggi.

Sinabi ng Allah: 

 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوٍر  
“At walang tumatanggi sa aming mga tanda maliban sa lahat ng mga taksil at walang utang na loob.” 

[Quran, 31: 32]

 1. Katiyakan

Ang ikatlong kondisyon ay Katiyakan na kabaligtaran ng pagdududa. Alam ang Shahadah, at ang pagtanggap nito ng walang pag-aalinlangan sa puso ay nagpapawalang-bisa rin nito. Upang maging isang muslim ay kailangang putulin ang pagdududa sa pamamagitan ng espada ng katiyakan at hindi matitinag na pananalig sa mga salitang kanyang sinasabi. Binanggit ng Allah ang kanyang mensahero bilang hinihimok ang kanilang mga tao na ilayo ang anumang pagdududa kay Allah na nagsasabi:

أَفِى ٱللَّهِ شَكٌّۭ فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ
“Mayroon bang pag-aalinlangan tungkol kay Allah, ang nagpasimula ng mga langit at lupa?”

[Quran, 14: 10]

 1. Integridad 

Ang ikaapat na kondisyon ay ang Integridad na kabaligtaran ng mapagkunwari. Ang katapatan ng puso ay isang kritikal na kondisyon upang tanggapin ang mga salita ng bibig. Ang mga nagsisinungaling at sinasabi ng kanilang bibig ang wala sa kanilang puso ay niloloko lamang ang kanilang mga sarili, habang si Allah ay nakakaalam kung ano ang nasa puso at Siya –Kaluwalhatian Siya- ay hindi maaaring dayain.. 

Sinabi ng Allah: 

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًۭا
“Maliban sa mga nagsisi, itinutuwid ang kanilang mga sarili, nanghahawakan nang mahigpit kay Allah, at tapat sa kanilang relihiyon para kay Allah, sapagkat sila ay makakasama ng mga mananampalataya. At si Allah ay magbibigay sa mga mananampalataya ng malaking gantimpala.”


[Quran, 4: 146]

 1. Katapatan

Ang ikalimang kondisyon ay katapatan na kabaligtaran ng Pagsisinungaling. At susubukin ng Allah ang katapatan na ito. Iyan ang Kanyang pangako sa Kanyang aklat. Tumatanggap lang siya ng tapat, at susubukin tayo ng mabuti at masama at ipapaliwanag ang tapat sa mga sinungaling. Idiniin ng Allah ang kahalagahan ng katapatan na nagsasabi:

فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَـٰذِبِينَ
” Tiyak na malalaman ni Allah ang mga tapat at tiyak na malalaman Niya ang mga sinungaling.. “

[Quran, 29: 3]

 1. Pagmamahal

Ang ikaanim na kondisyon ay Pagmamahal na kabaligtaran ng poot. May mga taong nakakaalam ng katotohanan, ngunit kinasusuklaman nila ito. Ang pagmamahal sa Allah, sa Kanyang mga sugo at sa kanilang mensahe ay isang kritikal na kondisyon sa pagiging isang Muslim. Ang mga may poot sa kanilang mga puso ay pinawalang bisa ang kanilang mga gawa na parang hindi ito nagawa! 

Sinabi ni Allah ang isa sa mga dahilan ng pagpapawalang-bisa sa mga gawa ng mga hindi naniniwala na nagsasabi:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَـٰلَهُمْ
“Iyan ay dahil sa kanilang kinasusuklaman ang ibinaba ni Allah, kaya Kanyang pinawalang-bisa ang kanilang mga gawa.”

[Quran, 47: 9]

 1. Pagsusumite

Ang ikapitong kondisyon ay Pagsusumite na kabaligtaran ng kapabayaan. Pagsasabi ng mga salita na may layuning hindi sundin ito o kung ano ang ibig sabihin nito , ay maaaring maging katulad ng hindi sinasabi ang mga ito. Bilang isang Muslim kailangang makipagpunyagi sa abot ng kanyang makakaya upang sundin ang landas ng Allah at ng Kanyang mga sugo. Ang mga salita ng bibig ay kailangang kumpirmahin ng mga gawa ng katawan. Ang mga salita na walang gawa ay hindi makakatulong .

Ang Allah ay nag-utos na magpasakop sa Kanya upang ang isa ay mabuhay: 

“وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ”
“At bumalik [sa pagsisisi] sa iyong Panginoon at magpasakop sa Kanya”


[Quran, 39: 54]

Ano ang ibig sabihin ng pagbigkas ng The Shahadah? 

Ang Shahadah, o ang Patotoo ng Pananampalataya, sa simpleng kahulugan nito ay ang pagluwalhati kay Allah at sa Kanyang mga utos, at ang pagluwalhati sa Kanyang Sugo at pagsunod sa kanya.

Ito ay pagpapawalang-bisa at pagtanggi sa bawat diyos maliban kay Allah, at pagpapawalang-bisa at pagtanggi sa bawat gawaing pagsamba at pagsunod maliban kung ito ay mula kay Allah at kay Allah.

Pagkatapos, ang Shahadah ay tulad ng isang dalawang panig na barya, isang panig ng pagluwalhati sa Allah, at isang panig ng pagbubukod ng sinumang iba pang diyos maliban sa Allah mula sa kabanalan at pagka-diyos.

Ito ay tungkol sa unang kalahati ng Shahadah. Ang ikalawang kalahati ay tungkol sa paniniwala sa Sugo ng Allah, na ang ibig sabihin ay huwag sundin ang anumang gawain ng pagsunod at pagsamba maliban kung ito ay mula sa Sugo ng Allah, Propeta Muhammad.(ang pagpapala at kapayapaan ng Allah ay sumakanya). Sa madaling salita, ang pagsunod sa Sugo ng Allah sa kanyang paraan ng pagsunod at pagsamba kay Allah. Ganito ang dapat mong sambahin at sundin bilang isang Muslim kay Allah.

Ano ang gagawin pagkatapos kumuha ng Shahadah? 

 Ito ay isang inirerekumendang gawa pagkatapos ng pagbigkas ng Shahadah at pagyakap sa Islam

 • maligo at magpalit ng damit na malinis ang suot.
 • pagkatapos ay magdasal ng dalawang Rakah (dalawang di-obligadong yunit ng Panalangin). Kaya, huwag kalimutang gawin ang mga gawaing ito hangga’t maaari!

[Tandaan: kung may utang ka, kailangan mong bayaran ang iyong utang. Pinatatawad ng Allah ang ating mga kasalanan, ngunit kailangan nating ibigay sa mga tao ang kanilang nararapat na karapatan kung may utang tayo sa kanila dahil sa katapatan at pagiging mapagkakatiwalaan].

Konklusyon – Hindi mo pa ba nakukuha ang iyong Shahadah? :)) 

Kapag ginawa mo ito, makikita mo ang mahigit 1.8 bilyong kapatid sa buong mundo na kasama mo sa paglalakbay na ito at marami sa kanila ang handang tumulong sa iyo nang buong puso. Gaya ng sabi ni Allah:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۢ
Ang mga mananampalatayang lalaki at mananampalataya na mga babae ay magkapanalig sa isa’t isa…

[Quran 9:71]

Mga sanggunian:

Bagong gabay ng muslim

Sino ang Allah?

ANG KAHULUGAN NG LA ILAAHA ILLALLAAH (Walang Diyos na Dapat Sambahin Maliban sa Allah)

Ang maikling paglalara wan ng pamamatnubay tungo sa pag-una wa sa islam

Ang Tunay na Mensahe ni Hesus Ayon sa Quran at Bibliya

Ang artikolong ito sa ibang mga wika:

English Deutsche Español Français PусскийPortuguês

Share
Pin It

Leave a Comment